Geçmiş Etkinlikler

ETKİNLİK TAKVİMİ

GEÇMİŞ ETKİNLİKLER

 

Buket Uzuner

20032019program

seminerprog2017-18

erasmus

seminerprog

Noro fenomenoloji

Lacanci

uc mitos

ETKİNLİK ADI: İstanbul Psikomitoloji Çalışma Grubu Seminerleri 
KONU: Kabil ile Habil: Katil ve Kurban Atalarımız
KONUŞMACI: Klinik Psikolog-Psikoterapist Oya Arca
TARİH: 13 Haziran 2014
YER: İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD, İhsan Şükrü Aksel Toplantı Salonu

 

ETKİNLİK ADI: Geçmişten Günümüze Alevilik I.Uluslararası Sempozyumu
KONU: KIrklar Cemi: Psikomitolojik Çözümleme
KONUŞMACI: Uzm.Psk. Elif Ersoy, Uzm.Psk. Hakan Kızıltan, Prof.Dr. M.Bilgin Saydam
TARİH: 3-5 Ekim 2013
YER: Bingöl Üniversitesi, Bingöl

 

ETKİNLİK ADI: PDİAD- Psikodiyalektik Günleri
KONU: Anadolu Ruhsallığı
KONUŞMACI: Prof.Dr. M.Bilgin Saydam, Uzm.Psk.Hakan Kızıltan, Psikiyatr Dr. Cemal Dindar
TARİH: 30 MayIs-2 Haziran 2013
YER: İzmir, Tire

 

ETKİNLİK ADI: Anadolu Aydınlanma Vakfı Etkinlikleri
KONU: YaratIcIlIk ve YaratIlIŞ Mitleri
KONUŞMACI: Prof.Dr. M.Bilgin Saydam
TARİH: 14 MayIs 2013
YER: KadIköy Halis Kurtça Kültür Merkezi

 

ETKİNLİK ADI: “Taifet-ul Perşembiyye” Grubu Toplantıları
KONU: Homo Unplugged-RuhsallIĞIn Evrimi
KONUŞMACI: Uzman Psk.Hakan Kızıltan
TARİH: 4 Nisan 2013
YER: İstanbul TIp Fakültesi Nöroloji A.D.

 

ETKİNLİK ADI: VII.Psikiyatri Atöyeleri
KONU: Uygulamada Psikomitoloji
KONUŞMACILAR: Prof.Dr. M.Bilgin Saydam, Uzm.Psk.Hakan Kızıltan
TARİH:3-4 KasIm 2012
YER: İstanbul TIp Fakültesi

 

ETKİNLİK ADI: VI. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi (AETD)
KONU: Aile Terapisti, Kültür ve Din İlişkisi
KONUŞMACI: Doç.Dr. Behiye Alyanak
TARİH: 16 Ekim 2011
YER: İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi
BAĞLANTI: SUNULAR
www.aetd2011.org

 

ETKİNLİK ADI: VI. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi (AETD)
KONU: “Mecazbüken”: Bir Uydurma SanatçIsI ve ZenaatçIsI Olarak Psikoterapist
KONUŞMACI: Prof.Dr. M.Bilgin Saydam
TARİH: 15 Ekim 2011
YER: İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi
BAĞLANTI: www.aetd2011.org
ETKİNLİK ADI: 5. Balkan TIp Tarihi ve EtiĞi Kongresi
KONU: Ölüm EndiŞesi, Ölümsüzlük Arzusu ve TIp
KONUŞMACI: Uzm.Psk. Hakan Kızıltan
TARİH: 11 Ekim 2011
YER: İ.Ü. CerrahpaŞa TIp Fakültesi / İstanbul
ETKİNLİK ADI: Türk Dili KonuŞan Ülkeler ve Türk TopluluklarI TIp Kongresi -1
KONU: Psikomitolojik Çözümleme İle Dede Korkud ve Deli Dumrul
KONUŞMACI: Prof.Dr. M.Bilgin Saydam
TARİH: 30 Eylül 2011
YER: Bakü / Azerbaycan
ETKİNLİK ADI: BARİLEM KurslarI XLVIII
KONU: Psikomitoloji: İnsana/Hayata ve Psikoterapiye Dair
KONUŞMACI: Prof.Dr. M.Bilgin Saydam
TARİH: 27 MayIs 2011
YER: BakIrköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh SaĞlIĞI ve Sinir Hastanesi Mazhar Osman EĞitim ve ToplantI Salonu
BAĞLANTI: www.abvizyonu.com

 

ETKİNLİK ADI: Anadolu AydInlanma VakfI ToplantIsI
KONU: “Deli Dumrul’un Bilinci” HakkInda
KONUŞMACI: Prof.Dr. M.Bilgin Saydam
TARİH: 24 MayIs 2011
YER: Halis Kurtça Kültür Merkezi / İstanbul
ETKİNLİK ADI: 23 Ulusal Fiziksel TIp ve Rehabilitasyon Kongresi
KONU: Şamanizimden Günümüze TIp (Şifa) Sistemleri ve ŞifacIlarIn Konumu
KONUŞMACI: Prof.Dr. M.Bilgin Saydam
TARİH: 11 MayIs 2011
YER: Manavgat / Antalya
ETKİNLİK ADI: Psikiyatri ABD 2009-2010 II. Dönem HaftalIk PerŞembe ToplantIlarI
KONU: Mitlerde İntihar ve Self Mutilasyon
KONUŞMACI: Dr. Seda Şahin
TARİH: 13 MayIs 2010
YER: İ.Ü.İstanbul TIp Fakültesi Psikiyatri ABD, İhsan Şükrü Aksel ToplantI Salonu
ETKİNLİK ADI: Psikiyatri ABD 2009-2010 II. Dönem HaftalIk PerŞembe ToplantIlarI
KONU: Bir Psikomitolojik Çözümleme Denemesi: Şahmeran
KONUŞMACI: Dr. Mine Öztürk
TARİH: 15 Ocak 2008
YER: İ.Ü.İstanbul TIp Fakültesi Psikiyatri ABD, İhsan Şükrü Aksel ToplantI Salonu
BAĞLANTI: SUNULAR

ETKİNLİK ADI: İTF Psikiyatri KliniĞi VakfI, Psikiyatri Atölyeleri
KONU: Oidipus: Psikomitolojik Çözümlemeler
KONUŞMACILAR: Prof. Dr. M. Bilgin Saydam
Dr. İlker ÖzyIldIrIm
Dr. Cem Taylan Erdem
Dr. Seda Şahin
Psk. PInar Padar
TARİH: 13 MayIs 2007
YER: Green Park Hotel / Kartepe

 

ETKİNLİK ADI: III. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi
KONU: “Oidipus ve BoĞaç: Oidipal ve Pre-Oidipal. Aile Dinamikleri Mihverinde Bir Psiko-Mitolojik KarŞIlaŞtIrma Denemesi (konferans)
KONUŞMACI: Prof.Dr.M.Bilgin Saydam
TARİH: 25-27 Mart 2005
YER: İstanbul
BAĞLANTI:SUNULAR
ETKİNLİK ADI: XI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi
KONU: Türk DüŞünce ve Kültüründe Beden
KONUŞMACI: Prof.Dr.M.Bilgin Saydam
TARİH: 03-05 Haziran 2004
YER: Trabzon

 

ETKİNLİK ADI: YapI Kredi Kültür Sanat YayIncIlIk – SalI ToplantIlarI: Günlük YaŞamIn Psikanalizi: BilinçdIŞI ve Kültür
KONU: RuhsallIĞIn OluŞumunda Kültürün İŞlevi (Panel)
KONUŞMACI: Prof.Dr.M.Bilgin Saydam
TARİH: 20 Ocak 2004
YER: İstanbul
ETKİNLİK ADI: “Psikiyatri ve…” ToplantIlarI: Türkiye Psikiyatri DerneĞi / İstanbul Şubesi
KONU: Psikiyatri ve Psikomitoloji (Konferans)
KONUŞMACI: Prof.Dr.M.Bilgin Saydam
TARİH: l-9 Haziran 2003
YER: İstanbul
ETKİNLİK ADI: VII. Bahar Sempozyumu
KONU: Psiko-Mitolojik YansImalarda Bilincin Halleri ve Eylemleri (ÇalIŞma Grubu)
KONUŞMACI: Prof.Dr.M.Bilgin Saydam
TARİH: 30 Nisan – 04 MayIs 2003
YER: Kemer / Antalya

 

ETKİNLİK ADI: T.C. Kültür BakanlIĞI – Halk Kültürlerini AraŞtIrma ve GeliŞtirme Genel MüdürlüĞü / Dede Korkut Günleri
KONU: Dede Korkut’ta Bilincin Halleri ve Eylemleri (Sunum)
KONUŞMACI: Prof.Dr.M.Bilgin Saydam
TARİH: 07-08.11.2000
YER: Ankara
BAĞLANTI: MAKALELER

 

ETKİNLİK ADI: II. UluslararasI İstanbul Psikanaliz BuluŞmalarI: “Gelenek ve GeleneĞin İletimi”
KONU: İslam GeleneĞinde Ülkelerde Psikanalizin İletimi (Yuvarlak Masa ToplantIsI)
KONUŞMACI: Prof.Dr.M.Bilgin Saydam
TARİH: 03-04.11.2000
YER: İstanbul

 

ETKİNLİK ADI: İstanbul BüyükŞehir Belediyesi Kültür İŞleri Daire BaŞkanlIĞI Dede Korkut Sempozyumu
KONU: Deli Dumrul: Bir GeçiŞin Öyküsü (Konferans)
KONUŞMACI: Prof.Dr.M.Bilgin Saydam
TARİH: 04-05.12.1999
YER: İstanbul

 

ETKİNLİK ADI: 6. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi
KONU: Tarih, Toplum ve Birey (Konferans)
KONUŞMACI: Prof.Dr.M.Bilgin Saydam
TARİH: 28-31.10.1999
YER: Kapadokya
ETKİNLİK ADI: SPS 2/2 SalI ToplantIlarI
KONU: Büyü (Konferans)
KONUŞMACI: Prof.Dr.M.Bilgin Saydam
TARİH: 11.05.1999
YER: İstanbul

 

ETKİNLİK ADI: VII. Anadolu Psikiyatri Günleri
KONU: Çocuk veya Fallus: CinsiyetlerarasI Gerilimin Metamitolojisi (Konferans)
KONUŞMACI: Prof.Dr.M.Bilgin Saydam
TARİH: 24-27.06.1998
YER: Malatya
ETKİNLİK ADI: İçgörü Atölyeleri: 6
KONU: Müslüman ve Türk Olmak (Panel)
KONUŞMACI: Prof.Dr.M.Bilgin Saydam
TARİH: 16.05.1998
YER: İstanbul

 

ETKİNLİK ADI: -“Transcultural Psychiatry: Challenges for Diagnosis and Treatment” Kongresi
KONU: “Wandlung des Triangulierungsmodells der Turk-Völker in Beziehung zum Islamisierungsprozess” (Konferans)
KONUŞMACI: Prof.Dr.M.Bilgin Saydam
TARİH: 12-14.03.1998
YER: Basel / İsviçre

 

ETKİNLİK ADI: VI. Anadolu Psikiyatri Günleri
KONU: Psikolojide İnanç Sistemleri (Panel)
KONUŞMACI: Prof.Dr.M.Bilgin Saydam
TARİH: 13.12.1997
YER:  Erzurum

 

ETKİNLİK ADI: SPS 2/2 SalI ToplantIlarI
KONU: Türk-İslam Ruhu”nun Üçgen İliŞki Modeli (Konferans)
KONUŞMACI: Prof.Dr.M.Bilgin Saydam
TARİH: 09.12.1997
YER: İstanbul

 

ETKİNLİK ADI: I. Türk-Alman Psikiyatri Kongresi
KONU: “Göç ve Kültür DönüŞümünün Psikolojisi ve Patolojisi” Dede Korkut: TürkischerVolksepos aus kulturdynamischer Sicht (Almanca Bildiri)
KONUŞMACI: Prof.Dr.M.Bilgin Saydam
TARİH: 16-22.04.1994
YER: Antalya